การประชุมอบรมระยะสั้นครั้งที่ 11 ” Dealing with Colorectal Diseases 2022 “

จัดขึ้นในรูปแบบ Online streaming 100% ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมรับชมรับฟัง ผ่านทาง website นี้ โดย
กดลงทะเบียน เพื่อกรอกรายละเอียด รวมถึง email และยืนยัน ทางคณะผู้จัดงาน จะส่งรายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน รวมถึง username และ password เพื่อเข้ารับชม Live stream ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์​ 2565 ผ่านทางเมนู Live Stream ของ website นี้

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน พร้อมทั้ง หลักฐานหนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรม ตอบกลับที่ email ดังกล่าง เพื่อรอรับการยืนยันการลงเบียนเพื่อเข้ารับชมสำเร็จ

รายละเอียดค่าลงทะเบียน ตามตารางนี้

แพทย์ / พยาบาล

ลงทะเบียนและชำระเงินไม่เกิน 15 มกราคม 2565
ราคา 3,000 บาท


ลงทะเบียนและชำระเงินหลัง 15 มกราคม 2565
ราคา 3,500 บาท

นิสิต นักศึกษา /แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ลงทะเบียนและชำระเงินไม่เกิน 15 มกราคม 2565
ราคา 1,500 บาท


ลงทะเบียนและชำระเงินหลัง 15 มกราคม 2565
ราคา 1,800 บาท

*ผู้ลงทะเบียนที่เป็น นิสิต นักศึกษา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ต้องมีจดหมายรับรองจากสถาบันฝึกอบรม แนบเป็นหลักฐานส่งทาง email ที่ยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามกรุณาส่งมาที่ colorectal2022@gmail.com

การประชุมอบรมระยะสั้นครั้งที่ 11 ” Dealing with Colorectal Diseases 2022 “

จัดขึ้นในรูปแบบ Online streaming 100% ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมรับชมรับฟัง ผ่านทาง website นี้ โดย
เข้ารับชม Live stream ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์​ 2565 ผ่านทางเมนู Live Stream ของ website นี้

ขณะนี้ระบบการลงทะเบียนได้ปิดแล้ว
หากมีข้อสงสัยหรือคำถามกรุณาส่งมาที่ colorectal2022@gmail.com