Welcome Message

สารจากประธานชมรมศัลยแพทย์สำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ประเทศไทย)

เรียนเพื่อนศัลย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์
ในห้วงเวลาของความยากลำบากของการแพร่ระบาทของโควิด19 ศัลย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์มีส่วนสำคัญในระบบการให้การรักษาและบริการผู้ป่วย ส่งผลให้การเรียนการสอนและการฝึกอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามการพัฒนาความรู้ความสามารถของศัลยแพทย์และแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยังคงต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับองความรู้ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป
ชมรมศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก(ประเทศไทย) จึงได้จัดการอบรมระยะสั้นครั้งที่ 11 ในหัวข้อ

“Dealing with Colorectal Diseases 2022
ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565

มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคทางลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญเฉพาะทางจากทางสถาบันชั้นนำของประเทศ ในรูปแบบการบรรยายและถกแถลงในห้วงเวลาประชุม
แต่เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ เพื่อให้ศัลย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์จากทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมการอบรม และสามารถทบทวนย้อนหลังจากวิดิทัศน์ได้ การอบรมครั้งนี้จึงจัดในรูปแบบ”On-line”ในช่วงเวลาที่แพทย์ผู้สนใจสะดวกเข้าร่วมมากที่สุด
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคณะทำงานชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก(ประเทศไทย)และวิทยากรทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาร่วมดำเนินงานบรรยายและเตรียมบทความ รวมถึงผู้สนับสนุนการอบรมระยะสั้นครั้งนี้มาณโอกาสนี้

นายแพทย์จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ
(ประธานชมรมศัลยแพทย์สำไส้ใหญ่และทวารหนัก)

สารจากประธานวิชาการ

ผมในฐานะประธานวิชาการของชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก มีความยินดีที่จะเชิญชวนอาจารย์และพี่ๆน้องๆศัลยแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมในงาน
Dealing with colorectal diseases 2022 ” ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 โดยในครั้งนี้ทางชมรมได้ตัดสินใจจัดเป็นการประชุมแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่เสร็จสิ้น
โดยเนื้อหาการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการอัพเดทความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆของโรคทางศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ และทวารหนักในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา(ต่อจากการประชุมครั้งที่แล้ว) โดยในเนื้อหามีทั้ง Benign diseases และ Malignant diseases ที่ศัลยแพทย์ต้องประสบ และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลของตนเองได้
สุดท้ายผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้พบกับทุกท่านในการประชุมรูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้

บุญชัย งามสิริมาศ
(ประธานวิชาการชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก)


สารจากประธานชมรมศัลยแพทย์สำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ประเทศไทย)

เรียนเพื่อนศัลย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์
ในห้วงเวลาของความยากลำบากของการแพร่ระบาทของโควิด19 ศัลย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์มีส่วนสำคัญในระบบการให้การรักษาและบริการผู้ป่วย ส่งผลให้การเรียนการสอนและการฝึกอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามการพัฒนาความรู้ความสามารถของศัลยแพทย์และแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยังคงต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับองความรู้ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป
ชมรมศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก(ประเทศไทย) จึงได้จัดการอบรมระยะสั้นครั้งที่ 11 ในหัวข้อ

“Dealing with Colorectal Diseases 2022
ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565

มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคทางลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญเฉพาะทางจากทางสถาบันชั้นนำของประเทศ ในรูปแบบการบรรยายและถกแถลงในห้วงเวลาประชุม
แต่เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ เพื่อให้ศัลย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์จากทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมการอบรม และสามารถทบทวนย้อนหลังจากวิดิทัศน์ได้ การอบรมครั้งนี้จึงจัดในรูปแบบ”On-line”ในช่วงเวลาที่แพทย์ผู้สนใจสะดวกเข้าร่วมมากที่สุด
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคณะทำงานชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก(ประเทศไทย)และวิทยากรทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาร่วมดำเนินงานบรรยายและเตรียมบทความ รวมถึงผู้สนับสนุนการอบรมระยะสั้นครั้งนี้มาณโอกาสนี้

นายแพทย์จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ
(ประธานชมรมศัลยแพทย์สำไส้ใหญ่และทวารหนัก)


สารจากประธานวิชาการ

ผมในฐานะประธานวิชาการของชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก มีความยินดีที่จะเชิญชวนอาจารย์และพี่ๆน้องๆศัลยแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมในงาน
Dealing with colorectal diseases 2022 ” ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 โดยในครั้งนี้ทางชมรมได้ตัดสินใจจัดเป็นการประชุมแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่เสร็จสิ้น
โดยเนื้อหาการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการอัพเดทความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆของโรคทางศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ และทวารหนักในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา(ต่อจากการประชุมครั้งที่แล้ว) โดยในเนื้อหามีทั้ง Benign diseases และ Malignant diseases ที่ศัลยแพทย์ต้องประสบ และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลของตนเองได้
สุดท้ายผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้พบกับทุกท่านในการประชุมรูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้

บุญชัย งามสิริมาศ
(ประธานวิชาการชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก)